Cafeaua redivivus

| No Comments | No TrackBacks
Dimineaţa devreme, pornit spre şcoală, pe casa scărilor pătrunde lumina gri-albastră a zorilor şi de undeva de după o uşă se strecoară în nările mele o aromă palidă de cafea. Aroma aceea de cafea alungă toată mizeria şi frigul dimineţilor de noiembrie. Aroma aceea de cafea, de apartament de bloc, de ibric, bună, rea, cum o fi, face cât o avere.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://www.epix.ro/cgi-bin/jurnal/mt-tb.cgi/312

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Mircea Dragoi published on November 21, 2011 4:18 PM.

Excepţional was the previous entry in this blog.

2011 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 4.25